Økonomisk friplads
Betaling

Forældrebetaling 

Forældrebetalingen opkræves månedsvis forud. Juli måned er betalingsfri. Forældrebetalingen følger det pasningstilbud, som barnet er optaget i, uanset alder. Dog opkræves småbørnstakst for børn under 3 år, som er optaget i børnehave. Ved for sen betaling, opkræves et gebyr.
Taksterne på forældrebetalingen findes her:  Takster 2018


Søskende- og fripladstilskud

Søskendetilskud 
Hvis der I husstanden er flere børn indmeldt i dagtilbud, ydes søskendetilskud. Der opkræves 100 % betaling for den dyreste plads, og de øvrige børn opkræves med 50 %.
Økonomisk fripladstilskud 

Forældre kan søge om økonomisk fripladstilskud via digital pladsanvisning. Beregning af tilskuddets størrelse samt meddelelse om bevilling foretages i Pladsanvisningen.

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde 
Når et barn har et vidtgående fysisk eller psykisk handicap og barnet samtidig har ophold i et dagtilbud af behandlingsmæssige grunde, kan forældrebetalingen i særlige tilfælde nedsættes. Efter fripladstilskud og eventuel søskendetilskud er fratrukket, nedsættes forældrebetalingen med 50 %. Hvorvidt der er tale om et vidtgående handicap, beror på en konkret individuel vurdering, som foretages i kommunens tværfagligt sammensatte visitationsudvalg.

Socialpædagogisk fripladstilskud 
Der kan bevilges socialpædagogisk fripladstilskud, såfremt barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet. Det er afdelingen for Børn og Familie, der behandler ansøgningen og foretager vurderingen af, om forældrene er berettiget til fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde og bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud.